Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Quý khách có quyền liên hệ với chúng tôi  bằng cách gửi email tới contact@tanlongmed.vn để được tiếp cận, xóa bỏ và (hoặc) chỉnh sửa, cập nhật dữ liệu cá nhân của mình

Tin tức khác